ග්‍රාම නිලධාරි III ශ්‍රේණියට බඳවාගැනීම සඳහා 2016.09.03  දින පැවති  තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත 2017 වර්ෂයේ පැවති ව්‍යුහගත සම්මුඛ පරීක්ෂණයට සහභාගි වී සුදුසුකම් ලබා ඇති නමුත් 2017.04.30  සහ 2018.04.30 දිනට පැවති පුරප්පාඩු අනුව පළමු හා දෙවන වටයේදී පත්වීම් නොලැබූ පහත අයදුම්කරුවන් 2020.09.22 දින මෙම අමාත්‍යාංශයට කැඳවීමට තීරණය කර ඇත.

බාගත කරන්න

 

FaLang translation system by Faboba