ග්‍රාම නිලධාරී 111 ශ්‍රේණියට බඳවාගැනීම සදහා වන තරග විභාගය -2016 (තුන්වන වටයේ බදවාගැනීම සදහා දෙව වර සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ කාලසටහන)

බාගත කරන්න

FaLang translation system by Faboba