නාමල් අබේවර්ධන මහත්මිය
පෞද්ගලික ලේකම්

දුරකථන : +94 112 694 905
ෆැක්ස් : +94 112 694 905
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ලලිත් විජේවර්ධන මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

දුරකථන : +94 112 686 384
ෆැක්ස් : +94 112 694 905
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


බරත් ජොනිකු හේවා මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

දුරකථන : +94 112 676 255
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


එම්.ඩී. මහින්දදාස මහතා (සාම විනිසුරු)
මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරී

දුරකථන : +94 112 676255
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑල :


asanga-jayalath

අසංග ජයලත් මහතා
මාධ්‍යය ලේකම්

දුරකථන : +94 112 676 132
ෆැක්ස් : +94 112 684 408
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba