අන්ජානි අලවතුවල මහත්මිය
පෞද්ගලික ලේකම්

දුරකතන: +94 115 999 641
ජංගම     :+94 777 304 300
ෆැක්ස් : +94 115 979 172
විද්‍යුත්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ගාමිණී සෝමසිරි ඒකනායක මහතා
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

දුරකතන: +94 115 999 644 / +94 322 241 076
ජංගම       :+94 776 946 050
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ජෙස්මි මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්

දුරකතන: +94 372 233 904
ජංගම      :+94 722 000 000
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

දිනේෂ් වල්ගම්පොල මහතා 
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්

දුරකතන: +94 115 999 642
ජංගම       :+94 777 777 005
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් :


FaLang translation system by Faboba