දොන් බාරොන් ජයතිලක මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1931 සිට 1942 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

arunachalamඅරුණාචලම් මහාදේව මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1942 සිට 1946 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය


ඔලිවර් ගුණතිලක මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1947 සැප්තැම්බර් 26 සිට 1952 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් පාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

Mr.-A.-Ratnayakeඒ. රත්නායක මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1953 සිට 1956 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය


ඒ.පී. ජයසූරිය මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1956 අප්‍රේල් 12 සිට ජුනි 1959 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ටී.බී. ඉලංගරත්න මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1959 සැප්තැම්බර් 26 සිට 1959 දෙසැම්බර් 8 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය


kaleelඑම්.සී.එම්. කලීල් මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1960 මාර්තු 23 සිට 1960 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් පාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

මෛත්‍රීපාල සේනානායක මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1960 ජූලි 23
අමාත්‍යාංශය : කර්මාන්ත, ස්වදේශ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය


ඩබ්ලිව්. දහනායක මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1965 මාර්තු
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

felixෆෙලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1970 මැයි 31
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් පාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය


ටී.බී. ඉලංගරත්න මැතිතුමා

කාල සීමාව :
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

montague jayawickramaමොන්ටේගු ජයවික්‍රම මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1977 ජූලි 23
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය


k.w.dewanayagamකේ.ඩබ්ලිව්. දේවනායකම් මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1980 පෙබරවාරි 14
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

යූ.බී. විජේකොන් මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1989
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය


prostus pereraෆෙස්ටස් පෙරේරා මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1990
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් සභා සහ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

අමරසිරි දොඩංගොඩ මැතිතුමා

කාල සීමාව : 1994
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය, පළාත් පාලන හා සමූපකාර අමාත්‍යාංශය


රිචඩ් පතිරණ මැතිතුමා

කාල සීමාව : 2000 ඔක්තෝම්බර් 19 සිට 2001 සැප්තැම්බර් 14 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය, ස්වදේශ කටයුතු හා පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශය

ඇලික් අලුවිහාරේ මැතිතුමා

කාල සීමාව : 2001 දෙසැම්බර් 12
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය


අමරසිරි දොඩංගොඩ මැතිතුමා

කාල සීමාව : 2004 අප්‍රේල් 10
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සරත් අමුණුගම මැතිතුමා

කාල සීමාව : 2005 නොවැම්බර් 23
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය


කරූ ජයසූරිය මැතිතුමා

කාල සීමාව : 2007 ජනවාරි 28 සිට 2008 දෙසැම්බර් 9 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

සරත් අමුණුගම මැතිතුමා

කාල සීමාව : 2009 ජනවාරි 1
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය


ජෝන් සෙනවිරත්න මැතිතුමා

කාල සීමාව : 2010 අප්‍රේල් 23
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

එම්. ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමා

කාල සීමාව : 2015 ජනවාරි 12 සිට 2015 මාර්තු 22 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්‍යාංශය


එම්. ජෝසප් මයිකල් පෙරේරා මැතිතුමා

කාල සීමාව : 2015 මාර්තු 22 සිට 2015 අගෝස්තු 17 දක්වා
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා

කාල සීමාව : 2015 සැප්තැම්බර් 4
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

FaLang translation system by Faboba