වැලිවිටිය - දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

පොළොන්නරුව නිල සෙවන වැඩසටහන

ලංකාපුර “නිල සෙවන“ විවෘත කිරීම

දිසා ලේකම් සමුළුව 2018.06.28

ඉබ්බාගමුව ප්‍රා.ලේ. ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

Sinhala and Hindu New Year Celebration was held at the ministry of home affairs with precedence of the Hon. Minister Vajira Abeywardena on 17th April 2017

moha newyear news001moha newyear news002

moha newyear news004moha newyear news003