දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල ප්‍රගති වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම

බාගත කරන්න

කොවිඩ් -19 වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම හා අත්‍යාවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම (2)

බාගත කරන්නන

කොරෝනා මර්ධන වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ලබා ගැනීම.

බාගත කරන්න


ලිපිය 01
ආකෘතිය 01

ජනාධිපති කාර්යාලය චක්‍රලේඛ:PS/GPA/Circular/20/2020
කෝවිඩ්-19 වෛරසය පවතින කාලය අතරතුර සාමාන්‍ය දෛනික කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා දිස්ත්‍රික්ක විවෘත කිරීමේදී රාජ්‍ය ආයතන විසින් පිළිපැදිය යුතු මාර්ගෝපදේශ

බාගත කරන්න

නිවසේ සිට රාජකාරි ඉටුකිරීමේ ක්‍රියාවලිය - ස්වදේශ කටයුතු අංශය.

ලිපිය 01

මාර්ගෝපදේශය 01

FaLang translation system by Faboba