ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක නිලධාරී සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

 

Download Application - English

Download Application - Sinhala

 

රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ දිසාපති කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල අනුයුක්ත තාක්ෂණ සහයක තනතුරේ iii වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය -2019 (2020).

බාගත කරන්න.

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය.

 

  • ග්‍රාම නිලධාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පරිගණක හැකියාව විමසන ලිඛිත පරීක්ෂණය සහ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019
    ප්‍රතිපල බාගතකරන්න [280 KB]
FaLang translation system by Faboba