නිවේදනයයි.

ග්‍රාම නිලධාරී I ශ්‍රේණියේ සහ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම.

බාගත කරන්නන

  • ග්‍රාම නිලධාරී සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන පරිගණක හැකියාව විමසන ලිඛිත පරීක්ෂණය සහ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019
    ප්‍රතිපල බාගතකරන්න [280 KB]
FaLang translation system by Faboba