ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මන්මුණෙයිපත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රුපියල් ලක්ෂ 285ක වියදමින් ඉදිකරන ලද නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 29 වන දින විවෘත කෙරිණි.

Manmuney01  Manmuney02

Manmuney03  Manmuney04

Manmuney05  Manmuney06

Manmuney07

ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත ඉබ්බාගමුව නව ශ්‍රවණාගාරය සහ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරිම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 14 දින සිදු කෙරුණි. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන්, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත මෙම ගොඩනැගිලි ඉදි කර ඇත.

ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීමට වත්මන් රජය පියවර රාශියක් ගෙන ඇති අතර ඒ අනුව ඉබ්බාගමුව නව ශ්‍රවණාගාරය සහ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිලිඉදිකිරීම සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 1,259 කි.

Ibbagamuwa01  Ibbagamuwa02

Ibbagamuwa03  Ibbagamuwa04

Ibbagamuwa05  Ibbagamuwa06

Ibbagamuwa07

Seven (07) ‘NlaSewana’ offices in Medirigiriya and Lankapura divisional secretariats in Polonnaruwa district, constructed under the financial provisions of the Ministry of Home Affairs, were declared open by Hon. WajiraAeywardana, Minister of Home Affairs recently. Under this initiative of constricting ‘NilaSewala’ offices which is implemented in accordance with the concept of Hon.WajiraAeywardana, Minister of Home Affairs and under the instructions of His Excellency the President, MaithripalaSirisena and under the guidance of Hon. Prime Minister, RanilWickremesinghe,one such office is constructed at cost of Rs. 20 lakhs. Hingurakdamana, Veliela, Diyasenpura, Ekamuthugama, NelumPokuna, Viharagama, and Viharagama were the new ‘NlaSewana’ offices which were declared open recently.

These ‘NlaSewana’ offices are constructed with a view to facilitating the four field officers namely GramaNiladhari, Samurdhi Development Officer, Economic Development Officer and Agriculture Research and Production Assistant to carry out their duties from one place. Hon. WajiraAbeywardanaalso participated in an inspection visit at the construction site of Polonnaruwa new administrative complex which is constructed at a cost of Rs. 14,670. This project is implementedunder the instructions of His Excellency the President, MaithripalaSirisena and under the guidance of Hon. Prime Minister, RanilWickremesinghe. Hon. Minister instructed the officers to expedite the construction activities at this visit and the construction activities are expected to be completed by the next year. This building is constructed with the intention of relocating 22 administrative institutions currently situated in Polonnaruwa town, to one place. Polonnaruwa district Parliamentarians, Mr. Sidney Jayarathne and Mr. NalakaColonne, and Mr. S.T. Kodikara, Secretary to the Ministry of Home Affairs and a number of public officials were also amongst the participants.

 

Polonnaruwa-01  Polonnaruwa-02

Polonnaruwa-03  Polonnaruwa-04

Laying of foundation stones for the construction of new buildings for Walallawitaand Madurawala divisional secretariats in the administrative district of Kalutara with the financial provisions from the Ministry of Home Affairs was carried out recently under the patronage of the Hon. WajiraAbeywardana, Minister of Home Affairs. These development projects are implemented under the instructions of His Excellency the President MaithripalaSirisenaand under the guidance of Hon. Prime Minister, RanilWickremesinghe.

Many steps have been taken by the government to strengthen the divisional administration and accordingly the amount of money spent for the construction of new buildings inWalallawitaand Madurawala divisional secretariats has amounted to Rs. 2,000 lakhs.

The special feature of these buildings is that they consist of vehicle parking facilities as well. Similarly, it is also expected to include a complete auditorium within each of these new buildings and all the necessary equipment for the building and as well as the staff will be provided by the Ministry of Home Affairs.

Concurrently with this event, Madurawala“NilaSewana” office was also declared open byHon. WajiraAbeywardana, Minister of Home Affairs on the same day.

The government has allocated Rs. 20 lakhs for each of these “NilaSewana” offices. It is expected to build 14,000 NilaSewana offices under the financial provisions of the Ministry of Home Affairs by the end of 2020.

The purpose of building these “NilaSewana” offices is to provide office facilities for four field officers namely, GramaNiladhari, Samurdhi Development Officer, Economic Development Officer and Agriculture Research and Production Assistant to carry out their duties from one place.

 

 

walallavita-01  walallavita-02

walallavita-03  walallavita-04

walallavita-05  walallavita-06

The new three-storey building for Welivitiya-Divithura Divisional Secretariat, constructed under the patronage of Hon. Minister of Home Affairs, WajiraAbeywardana with the financial provisions of the Ministry of Home Affairs was declared open by the Hon. Prime Minister, RanilWickremesinghe on 24th June, 2018. The amount allocated for the project is Rs. 400 lakhs and the laying of foundation stone for this building has only been carried out on 08th October, 2016.

Hon. Minister, WajiraAbeywardana states that it has been able to complete the constructions activities within a short period of time since the initiation of work following the laying of foundation stone. All the required physical resources for the building and well as for the staff have been provided by the Ministry.

Concurrently with this event, the distribution of cheques for those who have affected by the floods in May 2017 in the areas of Welivitiya-Divithura, Niyagama, Karandeniya, and Elpitiya divisional secretariat divisions was also done on the same day.

 

Welivitiya-Divithura-08  Welivitiya-Divithura-054

Welivitiya-Divithura-07  Welivitiya-Divithura-06

Welivitiya-Divithura-04  Welivitiya-Divithura-03

Welivitiya-Divithura-02  Welivitiya-Divithura-01

FaLang translation system by Faboba