ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් රුපියල් ලක්ෂ 128 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද දෙහිඕවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය නව ගොඩනැගිල්ල ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 අගෝස්තු මස 02 වන දින ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවේදී සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා රාජකාරී ගමන් මලු ප්‍රදානයක් ද සිදු විය.

 

 

dehiovita-01 dehiovita-02

dehiovita-03 dehiovita-04

dehiovita-05 dehiovita-06

dehiovita-07

රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී කිරීමේ අපේක්ෂාවෙන් දිස්‍ත්‍රික් පාලන හා ප්‍රාදේශීය පාලන කටයුතු සිදුකරනු ලබන දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල භෞතික සම්පත් වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ එරාවුර් නගරය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය වෙනුවෙන් නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකරන ලදී.

ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ හා අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පිරිදි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් රුපියල් ලක්ෂ 418ක වියදමින් ඉදිකරන ලද මෙම නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 29 වන දින විවෘත කරන ලදී.

 Eraur01 Eraur02

Eraur03 Eraur04

 Eraur06 Eraur07

Eraur05

ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත ඉබ්බාගමුව නව ශ්‍රවණාගාරය සහ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරිම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 14 දින සිදු කෙරුණි. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන්, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත මෙම ගොඩනැගිලි ඉදි කර ඇත.

ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීමට වත්මන් රජය පියවර රාශියක් ගෙන ඇති අතර ඒ අනුව ඉබ්බාගමුව නව ශ්‍රවණාගාරය සහ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිලිඉදිකිරීම සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 1,259 කි.

Ibbagamuwa01  Ibbagamuwa02

Ibbagamuwa03  Ibbagamuwa04

Ibbagamuwa05  Ibbagamuwa06

Ibbagamuwa07

ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මන්මුණෙයිපත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රුපියල් ලක්ෂ 285ක වියදමින් ඉදිකරන ලද නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 29 වන දින විවෘත කෙරිණි.

Manmuney01  Manmuney02

Manmuney03  Manmuney04

Manmuney05  Manmuney06

Manmuney07

Laying of foundation stones for the construction of new buildings for Walallawitaand Madurawala divisional secretariats in the administrative district of Kalutara with the financial provisions from the Ministry of Home Affairs was carried out recently under the patronage of the Hon. WajiraAbeywardana, Minister of Home Affairs. These development projects are implemented under the instructions of His Excellency the President MaithripalaSirisenaand under the guidance of Hon. Prime Minister, RanilWickremesinghe.

Many steps have been taken by the government to strengthen the divisional administration and accordingly the amount of money spent for the construction of new buildings inWalallawitaand Madurawala divisional secretariats has amounted to Rs. 2,000 lakhs.

The special feature of these buildings is that they consist of vehicle parking facilities as well. Similarly, it is also expected to include a complete auditorium within each of these new buildings and all the necessary equipment for the building and as well as the staff will be provided by the Ministry of Home Affairs.

Concurrently with this event, Madurawala“NilaSewana” office was also declared open byHon. WajiraAbeywardana, Minister of Home Affairs on the same day.

The government has allocated Rs. 20 lakhs for each of these “NilaSewana” offices. It is expected to build 14,000 NilaSewana offices under the financial provisions of the Ministry of Home Affairs by the end of 2020.

The purpose of building these “NilaSewana” offices is to provide office facilities for four field officers namely, GramaNiladhari, Samurdhi Development Officer, Economic Development Officer and Agriculture Research and Production Assistant to carry out their duties from one place.

 

 

walallavita-01  walallavita-02

walallavita-03  walallavita-04

walallavita-05  walallavita-06

FaLang translation system by Faboba