රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රාදේශී ලේකම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කතරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ඉදිකළ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 අගෝස්තු මස 03 වන දින සිදු කෙරුණි.

කතරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රුපියල් ලක්ෂ 750ක වියදමින් ඉදිකර ඇති අතර 2016 සැප්තැම්බර් මස 12 දින මුල්ගල තබා ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා රාජකාරී ගමන් මලු ප්‍රදානයද සිදු විය. මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ හා පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමැතිවරු රැසක් සහභාගී වී සිටියහ.

 

01 02

01 02

01 02

01 02

01 02

01 02

රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රාදේශී ලේකම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ඉදිකළ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 අගෝස්තු මස 03 වන දින සිදු කෙරුණි.

බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රුපියල් ලක්ෂ 220ක වියදමින් ඉදිකර ඇත.මෙම අවස්ථාවේදී සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා රාජකාරී ගමන් මලු ප්‍රදානයද සිදු විය. මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ හා පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමැතිවරු රැසක් සහභාගී වී සිටියහ.

01 02

01 02

01 02

01 02

ග්‍රී ලාංකීය ජනතාව ස්වාභාවික ආපදාවලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ උදාරතර පරමාර්ථය පෙරදැරිව සහ රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තවලම ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිලි තුනක් ජනතා අයිතියට පත්කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 ජුනි මස 21 වන සිකුරාදා සිදු කෙරුණි.

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් ඉදිකළ තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිල්ල සහ එහි නිල නිවස ජනතා අයිතියට පත් කිරීමද තවලම ශ්‍රී ශාසනෝධයාරාම පුරාණ විහාර භූමියේ ඉදිකළ සුරක්ෂා මධ්‍යස්ථානය සඟසතුකොට පුජා කිරීමද එදින සිදු විය.

තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රුපියල් ලක්ෂ 595ක වියදමින් ඉදිකර ඇති අතර 2017 පෙබරවාරි මස 06 දින මුල්ගල තබා ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

රුපියල් ලක්ෂ 46ක වියදමින් ඉදිකළ තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිල නිවස සඳහා මුල්ගල තබා ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළේ 2016 සැප්තැම්බර් 23 වැනි දිනය.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත ඉදිකරන ලද තවලම ශ්‍රී ශාසනෝධයාරාම පුරාණ විහාර සුරක්ෂිත මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් ලක්ෂ 57කි.

මෙම ගොඩනැගිලි මුල්ගල් තබා වැඩ ආරම්භ කර ඉතා කෙටි කාලයකින් වැඩ අවසන් කිරීමට හැකිවූ බව අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

තවලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිල්ලෙහි විශේෂත්වය වන්නේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්වලින් ද සමන්විතව ඉදිකර තිබීමය. එමෙන්ම අංගසම්පූර්ණ ශ්‍රවණාගාරයක් ද මෙම ගොඩනැගිලිවල ඉදිකර ඇති අතර ගොඩනැගිලි සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අවශ්‍ය සියලු උපකරණ ද අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය මගින් ලබාදෙයි.


මෙම අවස්ථාවන් සඳහා ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමා, අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී. අලවතුවල මැතිතුමා, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු හා හිටපු පළාත් සභා මැතිඇමැතිවරු ඇතුළු නගරාධිපතිවරු, සභාපතිවරු, විපක්ෂ නායකවරු සහ මන්ත්‍රීවරු සහභාගි වූහ.

 

thawalama01 thawalama02

thawalamae01 thawalama2

thawalama01 thawalama02

thawalama01 thawalama02

කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් තුළින් ජනතාවට වඩාත් ඵලදායී සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් යුතුව අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සුවිශේෂ මැදිහත්වීම මත, රුපියල් මිලියන 5,583ක වියදමකින් නාරහේන්පිට, ඇල්විටිගල මාවතේදී ඉදිකරන ලද “නිල මැදුර” ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ සංකීර්ණය අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2019 ජුලි මස 25 වන බ්‍රහස්පතින්දා ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණි.

දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති 2,000ක් ජනගත කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව මෙම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ සංකීර්ණය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම සිදු විය.

එවකට මහල් 05ක් ලෙස පැවති කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සංකීර්ණය, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ සංකීර්ණය ලෙස මහල් 20ක කාර්යාල සංකීර්ණයක් ලෙස පුළුල් කිරීමේ වැඩකටයුතු ජනාධිපති අතිගරු මෙමත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ විශේෂ යෝජනාවක් අනුව 2016 ජනවාරි 08 වන දින අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹුණි. 2022 වසරේ අවසන් භාගයේදී වැඩ අවසන් කිරීමට තිබූ මෙම ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සුවිශේෂ මැදිහත්වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මේ වන විට වැඩ නිමකිරීමට හැකි වුණි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් ගොඩනැගිලි කළමනාකරණ පද්ධතියක් අනුව නිමවා ඇත.

මෙම ගොඩනැගිල්ලෙහි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සියලුම අංශ, කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, තිඹිරිගස්යාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලය, ආසන 100ක් සහ 200ක් සහිත ශ්‍රවණාගාර 2ක්, වාහන 100ක් නවතා තැබීමේ පහසුකම්, තිඹිරිගස්යාය උපතැපැල් කාර්යාලය, ලංකා බැංකු ශාඛාවක්, බැංකු ටෙලර් යන්ත්‍ර, ආබාධිත පුද්ගලයින්ගේ පහසුව සහිත විදුලි සෝපාන 5ක්, ආපන ශාලාවක් සහ කුඩා සුපිරි වෙළඳසැලක් සමන්විතය. සූර්ය පැනල පද්ධතියක්ද මෙහි ස්ථාපිත කර ඇත.

01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය ජපානයේ කවුෂිමා ආයතනය සමග එක්ව දඹුල්ල ප්‍රදේශයේ ඝන අපද්‍රව්‍ය භාවිතයේන ‌කොම්පෝස්ට් ‌‌පොහොර නිපදවීම සඳහා ඉදිකරන ලද දිගම්පතන ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ඒකකය විවෘත කිරීම අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි. ‌මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ‌ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමා ද සහභාගී වී සිටියේය. 

ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැයකළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 2100 කි

 

matale01 matale02

matale01 matale02

matale01 matale02

matale01 matale02

FaLang translation system by Faboba