உளள்க, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ சமல் ராஜபக்ஸ அவர்கள் நில மெதுர வழாகத்தில் கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்

MIN_CHAMAL_R  MIN_CHAMAL_R

 

MIN_CHAMAL_R  MIN_CHAMAL_R

 

MIN_CHAMAL_R  MIN_CHAMAL_R

 

MIN_CHAMAL_R  MIN_CHAMAL_R

 

MIN_CHAMAL_R  MIN_CHAMAL_R

 

MIN_CHAMAL_R  MIN_CHAMAL_R

 

MIN_CHAMAL_R  MIN_CHAMAL_R

 

MIN_CHAMAL_R  MIN_CHAMAL_R

 

MIN_CHAMAL_R  MIN_CHAMAL_R

 

MIN_CHAMAL_R 

பாதுகாப்பு செயலாளர் மேஜர் ஜெனரல் கமல் குணரத்ன (ஓய்வு) WWV RSP USP NDC PSC MPhil  உள்ளக பாதுகாப்பு, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஐங்க அமைச்சின்  செயலாளராக கடமைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார்

FaLang translation system by Faboba