ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ උපදේශකත්වයෙන් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ජේ.සී.අලවතුවල මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ මන්මුණෙයිපත්තු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රුපියල් ලක්ෂ 285ක වියදමින් ඉදිකරන ලද නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 29 වන දින විවෘත කෙරිණි.

Manmuney01  Manmuney02

Manmuney03  Manmuney04

Manmuney05  Manmuney06

Manmuney07

ජනාධිපති අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත ඉබ්බාගමුව නව ශ්‍රවණාගාරය සහ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරිම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුලි මස 14 දින සිදු කෙරුණි. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන්, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත මෙම ගොඩනැගිලි ඉදි කර ඇත.

ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීමට වත්මන් රජය පියවර රාශියක් ගෙන ඇති අතර ඒ අනුව ඉබ්බාගමුව නව ශ්‍රවණාගාරය සහ වාරියපොල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිලිඉදිකිරීම සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 1,259 කි.

Ibbagamuwa01  Ibbagamuwa02

Ibbagamuwa03  Ibbagamuwa04

Ibbagamuwa05  Ibbagamuwa06

Ibbagamuwa07

உள்நாட்டலுவல்;கள் அமைச்சின் நிதி ஒதுக்கீட்டில் பொலன்னறுவ மாவட்டத்தின் மெதிரிகிரிய மற்றும் லங்காபுர பிரதேச செயலகப் பிரிவூகளில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட “நில செவன” அலுவலகங்கள் 7ஐ உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் வஜிர அபேவர்தன அவர்களின் பொற்கரங்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் வஜிர அபேவர்தன அவர்களின் எண்ணக் கருவில்

அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவினதும் மற்றும் கௌரவ பிரதம மந்திரி ரணில் விகரமசிங்ஹ அவர்களினதும் வழிகாட்டலிலும் செயல்படுத்தப்படும் “நில செவன” அலுவலக நிர்மாண கருத்திட்டம் 20 இலட்சம் ரூபா செலவில் இப்படியானதொரு அலுவலகம் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது.ஹிங்குரக்தமனஇவெலிஅலஇ தியசென்புரஇ எகமுதுகமஇ நெலும்பொகுணஇவிஹாரகமஇதிஸ்ஸபுரஇ ஆகிய நில செவன அலுவலகங்கள் இவ்வாறு மக்கள் பாவனைக்குத் திறந்து வைக்கப்பட்டன.
ஓர் ஊரில் கடமை புரியூம் கிராம அலுவலர்இசமர்த்தி அலுவலர்இ பொருளாதார அபிவிருத்தி அலுவலர் மற்றும் விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி உதவியாளர் ஆகிய வெளிக்கள அலுவலர் நால்வருக்கும் ஒரே இடத்திலிருந்து கடமை புரிவதற்கு இவ் “நில செவன” அலுவலகம் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது. இதற்கு சமாந்தரமாக 14670 இலட்சம் செலவில் நிர்மாணிக்கப்படும் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தின் புதிய நிரவாகக் கட்டிடத் தொகுதியின் நிர்மாணப் பணிகளையூம் அன்றையதினம் அமைச்சர் வஜிர அபேவர்தன பார்வையிட்டார். ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவரகளது ஆலோசனைப்படியூம் பிரதம மந்திரி ரணில் விக்ரமசிங்ஹ அவர்களின் வழிகாட்டலிலும்; இவ் அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் நடை பெறுகின்றன.
புதிய நிரவாக கட்டிடத் தொகுதியின் நிர்மாணப்பணிகளை விரைவூபடுத்தும்படி இங்கு அலுவலர்களுக்கு அமைச்சர் ஆலோசனை வழங்கிளதுடன் இதன நிர்மாணப் பணிகள் அடுதத் ஆண்டில் ப+ர்த்தி செய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொலன்னறுவை மாவட்டத்தின் 22 நிறுவனங்களையூம் ஒரே இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கில் இக்கட்டி;த் தொகுதி நிர்மாணிக்கப்படுகிறது.
இவ.வைபவங்களில் பொலன்னறு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறப்பினர்களான சிடனி ஜயரத்னஇ நாலக கொலன்ன உள்நாட்டலவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் எஸ்.டீ கொடிகாரவூம் கலந்து கொண்டனர்.

 

 

Polonnaruwa-01  Polonnaruwa-02

Polonnaruwa-03  Polonnaruwa-04

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත කළුතර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ වලල්ලාවිට සහ මදුරාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල තැබීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා සිදු කෙරුණි. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ උපදෙස් මත අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ මගපෙන්විමෙන් මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීමට වත්මන් රජය පියවර රාශියක් ගෙන ඇති අතර ඒ අනුව වලල්ලාවිට සහ මදුරාවල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා වැය කරන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 2,000 කි.

මෙම ගොඩනැගිලිවල විශේෂත්වයක් වන්නේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්වලින් ද සමන්විතව ඉදිකිරීමයි. එමෙන්ම අංගසම්පූර්ණ ශ්‍රවණාගාරයක් ද මේ සෑම ගොඩනැගිල්ලක ම ඉදිකිරිමට අපේක්ෂිත අතර ගොඩනැගිලි සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අවශ්‍ය සියලු උපකරණ ද ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ලබාදෙයි.

මෙයට සමගාමීව මදුරාවල නිල සෙවණ කාර්යාලය ද ජනතා අයිතියට පත් කිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ සුරතින් එදින සිදු කෙරුණි.

මෙම එක් නිල සෙවණ කාර්යාලයක් සඳහා රජය වෙන් කරන ලද මුදල රුපියල් ලක්ෂ 20 කි. ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත 2020 අවසානය වනවිට ''නිල සෙවණ" කාර්යාල 14,000ක් ඉදිකිරීමට නියමිතය.

ගමක සිටින ග්‍රාම නිලධාරී, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී සහ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර යන ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් සිව්දෙනාට එකම ස්ථානයක සිට සිය රාජකාරී කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා මෙම ''නිල සෙවණ" කාර්යාල ඉදිකරනු ලබයි.

walallavita-01  walallavita-02

walallavita-03  walallavita-04

walallavita-05  walallavita-06

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන මත, ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ යෝජනාවකට අනුව ඉදිකරන ලද වැලිවිටිය - දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත් කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2018 ජුනි මස 24 වන ඉරිදා සිදු කෙරිණි.
මේ සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 400 ක් වන අතර මෙහි මුල්ගල් තබා වැඩ ආරම්භ කර ඇත්තේ ද 2016 ඔක්තෝබර් මස 08 වැනි දිනදීය.
මෙම ගොඩනැගිල්ලට මුල්ගල් තබා වැඩ ආරම්භ කර ඉතා කෙටි කාලයකින් වැඩ අවසන් කිරීමට හැකිවූ බව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා පවසයි.
වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම්වලින් සහ අංගසම්පූර්ණ ශ්‍රවණාගාරයක් ද මෙම ගොඩනැගිල්ල සතු වෙයි. ගොඩනැගිල්ල සහ එහි කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අවශ්‍ය සියලු භෞතික සම්පත් ද ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් ලබා දී තිබේ.
මෙයට සමගාමීව 2017 වර්ෂයේ මැයි මස ඇතිවු ගංවතුර හේතුවෙන් වැලිවිටිය දිවතුර, නියාගම, කරන්දෙනිය සහ ඇල්පිටිය යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල ආපදාවට පත් වුවන්ට චෙක්පත් ආධාර ප්‍රදානය එදින සිදු විය.

 

Welivitiya-Divithura-08  Welivitiya-Divithura-054

Welivitiya-Divithura-07  Welivitiya-Divithura-06

Welivitiya-Divithura-04  Welivitiya-Divithura-03

Welivitiya-Divithura-02  Welivitiya-Divithura-01

FaLang translation system by Faboba