பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் புதிய செயலாளர் திரு. எஸ். ஹெட்டியாராச்சி, நில மெதுர அமைச்சக வளாகத்தில் தனது கடமைகளைத் தொடங்கினார்.

new-sec-07

பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் புதிய அமைச்சராக கௌரவ ஜனக பண்டார தென்னகோன் சமீபத்தில் நில மெதுர அமைச்சக வளாகத்தில் தனது கடமைகளைத் தொடங்கினார்.

பொது நிர்வாக மற்றும் உள்துறை அமைச்சகத்தின் முன்னாள் செயலாளர் ஜே.ஜே. ரத்னசிறிஇ உள்துறை அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் காமினி செனவிரத்ன மற்றும் பிற அமைச்சக அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

new-min-01

FaLang translation system by Faboba