රාජ්‍ය සේවය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් කිරීමේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ ප්‍රාදේශී ලේකම් කාර්යාල නවීකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අභ්‍යන්තර, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ මෙහෙයවීමෙන් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා ඉදිකළ නව දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම අග්‍රාමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019 අගෝස්තු මස 03 වන දින සිදු කෙරුණි.

බඩල්කුඹුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල රුපියල් ලක්ෂ 380ක වියදමින් ඉදිකර ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා රාජකාරී ගමන් මලු ප්‍රදානයද සිදු විය. මෙම අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන, ආපදා කළමනාකරණ හා පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමැතිවරු රැසක් සහභාගී වී සිටියහ.

01 02

01 02

01 02

01 02

11இ560 லட்சம் ரூபாய் செலவில் கிரந்துருகோட்டை நீர் வழங்கல் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் பணிகளை உள்ளக உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் கௌரவ வஜிரா அபேவர்தன தொடங்கி வைத்தார்

இந்நிகழ்ச்சியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் லக்ஷ்மன் செனவிரத்ன ஊவா மாகாண முதலமைச்சர் சாமார சம்பத் தஸ்நாயக்க மற்றும் பல பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.

01 02

01 02

01 02

01 02

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகான சபை மற்றும் உள்ளுராட்சிகள் அமைச்சர் கௌரவ வஜிர அபேவர்தன அவர்களின் வழிகாட்டலின் பேரில் மொனராகல மாவட்டத்தின் கதிர்காமம் பிரதேச செயலகத்திற்கான புதிய இரண்டு மாடி கட்டிடம் பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் 03.08.2019 அன்ற திறந்துவைக்கப்பட்டது.

கதிர்காம பிரதேச செயலகத்தின் இரண்டு மாடி கட்டிடம் 750 மில்லியன் ரூபா செலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வில் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தரர்களுக்கான நியமனங்களும் வழங்கப்பட்டன. இந்நிகழ்வில், பொது நிருவாகம் அனர்த்த முகாமைத்துவ மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ ரன்ஜித் மத்தும பன்டார அவர்களும் கலந்துகொன்டார்.

 

01 02

01 02

01 02

01 02

01 02

01 02

கண்டி மாவட்ட அபிவிருத்தி உத்தியோத்தர்களுக்கு அரச சேவையை ஆரம்பிக்கும் முகமாக அலுவலக பைகள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு உள்ளக உள்நாட்டலுவலகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சிகள் அடைச்சர் கௌரவ வஜிர அபேவர்தன அவர்களின் தலைமையில் 2019 ஆகஸ்ட் 4 ம் திகதி மலையக கலைச்சங்க மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்வில் மேலும் கண்டி மாவட்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

01 02

01 02

01 02

உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகான சபை மற்றும் உள்ளுராட்சிகள் அமைச்சர் கௌரவ வஜிர அபேவர்தன அவர்களின் வழிகாட்டலின் பேரில் மொனராகல மாவட்டத்தின் படல்கும்புர பிரதேச செயலகத்திற்கான புதிய இரண்டு மாடி கட்டிடம் பிரதமர் கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் 03.08.2019 அன்ற திறந்துவைக்கப்பட்டது.

படல்கும்புர பிரதேச செயலகத்தின் இரண்டு மாடி கட்டிடம் 220 மில்லியன் ரூபா செலவில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வில் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தரர்களுக்கான நியமனங்களும் வழங்கப்பட்டன. இந்நிகழ்வில், பொது நிருவாகம் அனர்த்த முகாமைத்துவ மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர் கௌரவ ரன்ஜித் மத்தும பன்டார அவர்களும் கலந்துகொன்டார்.

01 02

01 02

01 02

01 02

FaLang translation system by Faboba