ලියාපදිංචි වීම සඳහා පහත සබැඳිය භාවිත කරන්න 

http://moha.gov.lk/trainer/

ලියාපදිංචිය සඳහා පිවිසෙන්න - www.moha.gov.lk/training

Course-Poster-002 ------

FaLang translation system by Faboba