ලියාපදිංචි වීම සඳහා පහත සබැඳිය භාවිත කරන්න 

http://moha.gov.lk/trainer/

  • இலங்கை பொறியியல் சேவையின் மூன்றாம் வகுப்பில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கு இரண்டாம் மொழி தேர்ச்சி (சிங்களம்) வழங்குதல்
    பதிவிறக்கம் செய்க

ENGINNER-001-1

ENGINNER-001-2

 

FaLang translation system by Faboba