• පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සම්පත්දායකයින් ලියාපදිංචි කර ගැනීමට මිළ ගණන් කැඳවීම - 2020
    ලිපිය බාගතකරන්න

ලියාපදිංචි වීම සඳහා පහත සබැඳිය භාවිත කරන්න 

http://moha.gov.lk/trainer/

  • දිස්ත්‍රික් සම්පත්දායක සංචිත පිහිටුවීම සදහා ලියාපදිංචිවීම සම්බන්ධව
    ලිපිය බාගත කරන්න
FaLang translation system by Faboba