72වන නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල -03

72වන නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල -02

72වන නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල

2020 නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භය - 02

නව අමාත්‍ය ජනක තෙන්නකෝන් මැතිතුමා රාජකාරි ආරම්භ කිරීම

  • janaka bandara thennakoon   ගරු අමාත්‍ය
       ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමා


  • mahinda-samarasinghe   ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
       මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා


  • sec-s_hettiarachchi   ලේකම්
       එස්. හෙට්ටිආරච්චි මැතිතුමා