වැලිවිටිය - දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම

පොළොන්නරුව නිල සෙවන වැඩසටහන

ලංකාපුර “නිල සෙවන“ විවෘත කිරීම

දිසා ලේකම් සමුළුව 2018.06.28

ඉබ්බාගමුව ප්‍රා.ලේ. ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම