கெளரவ. அமைச்சர் ஜனக பண்டார அமைச்சு கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்

புதிய செயலாளர் திரு. எஸ். ஹெட்டியாராச்சி, நில மெதுர அமைச்சக வளாகத்தில் தனது கடமைகளைத் தொடங்கினார்

புதிய செயலாளர் கடமைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார்

கெளரவ. அமைச்சர் ஜனக பண்டார கடமைகளை பொறுப்பேற்றல்

"நில மெதுர" திறப்பு விழா

  • janaka bandara thennakoon   கௌரவ அமைச்சர்
       ஜனக பண்டார தென்னகோன்


  • mahinda-samarasinghe   கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர்
       மஹிந்த சமரசிங்க


  • sec-s_hettiarachchi   செயலாளர் 
       எஸ். ஹெட்டியாராச்சி