திரு.ஜே.ஜே.ரத்னஸ்ரீ அவர்கள் புதிய செயலாளராக கடமை பொறுப்பேற்றல்

மஹர பிரதேச செயலகத்திறப்புவிழா

அம்பலாந்தோட்ட பிரதேச செயலகத்திறப்புவிழா

சட்டரீதியாக விவாகமாகாத யாழ்ப்பாண 41 தம்பதிகளுக்கு அரச செலவில் திருமணம்

நில செவன காரியல திறப்பு விழா "லங்காபுற"

  • Hon Susil Premajayanth   கௌரவ அமைச்சர் 
       சுசில் பிரேமஜயந்த 


  • b dumy   கௌரவ பிரதி அமைச்சர் 


  • sec-j.j.rathnasiri   செயலாளர்  
       திரு.ஜே.ஜே.ரத்னஸ்ரீ