வெள்ளவாய பிரதேச செயலக திறப்பு விழா

நில செவன காரியல திறப்பு விழா "பொலன்னறுவ "

நில செவன காரியல திறப்பு விழா "லங்காபுற"

மாவட்ட செயலாளர்கள் மாநாடு ஜூன் 2018

இப்பாகமுவ பிரதேச செயலகத்திற்கான புதிய கட்டிடங்கள் திறந்து வைப்பு