மஹர பிரதேச செயலகத்திறப்புவிழா

அம்பலாந்தோட்ட பிரதேச செயலகத்திறப்புவிழா

சட்டரீதியாக விவாகமாகாத யாழ்ப்பாண 41 தம்பதிகளுக்கு அரச செலவில் திருமணம்

வெள்ளவாய பிரதேச செயலக திறப்பு விழா

நில செவன காரியல திறப்பு விழா "பொலன்னறுவ "